สภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน :
นายสุทิน ตันตนะรัตน์
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน:
186 ซอยตรอกธรรมา ถนนกรุงเกษมแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330
ติดต่อ :
โทร. 0 2223 0147 - 8
มือถือ 089 - 2172882
โทรสาร. 0 2621 5055