สภาวัฒนธรรมเขตดอนเมือง
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตดอนเมือง :
นายมนัส นิกรประเสริฐ
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมเขตดอนเมือง:
279/23 หมู่ 1 แขวงศรีจันทร์ เขตดอนเมือง กทม. 1021013
ติดต่อ :
โทร. 081-450 7548
โทรสาร. 02 565 9411